Съобщения
„Създаване на Платформа за волево/ психологическо себеусъвършенстване – Self Trainer” по проект “CODE- Competence Opportunities for Digital Employment”, Номер на договор за безвъзмездна помощ 217-1-414, финансиран от Фонда Оператор за ЕИП и Норвежкия Фонд за субсидии за младежка заетост


  1. Решение
  2. Публична обява
  3. Образец на оферта
  4. Образец на декларация на кандидата по чл. 22, ал. 2, т. 1 и ал. 6 от ПМС № 118/2014 г.
  5. Изисквания към офертите
  6. Техническо задание
  7. Методика за оценка
  8. Проект на договор
  9. Справка за приходи от продажби от сходни дейности за последните три приключили финансови години
  10. СПИСЪК – ДЕКЛАРАЦИЯ

Публикувано на 17.05.2019 г. в 12:00 ч.


Център за продължаващо обучение
към Русенски Университет „Ангел Кънчев“


провежда курс за следдипломна квалификация на тема:

ОСНОВИ НА ФОКУСИРАНАТА КЪМ РЕШЕНИЯ КРАТКА ТЕРАПИЯ
за специалисти от помагащите професии

с водещ: д-р Пламен Панайотов


Фокусираният към решения подход се прилага като вид терапевтична и консултативна дейност в разнообразни социални сфери. Използването на езика като инструмент за постигане на желаните от клиентите промени е в неговата основа.

Участниците в курса ще усвоят и ще могат: да прилагат в ежедневната си практика ефективни езикови инструменти за откриване и използване на уникалните умения и ресурси на клиентите си; да им помагат при формулирането на реалистични цели и начините за тяхното постигане; да инициират, поддържат и проследяват стъпките на клиента за осъществяване на избраната цел. Обучението е с подчертана практическа насоченост и с възможност за прилагане на наученото в различни социални области като индивидуална, семейна и групова психотерапия, работа с деца и възрастни с увреждания, работа със соматично болни, при предоставяне на социални услуги, бизнес-консултиране и други.

Съдържание на обучението:
Въведение в подхода. Развитие и насоки в прилагането му в различни социални сфери. Основни инструменти. Варианти и импровизации при използването им. Специфични инструменти за работа с конкретни целеви групи и видове проблеми. Използването им според индивидуалното време на клиента. Проследяване и оценка на случая.

Технология на обучението:
Първи модул: Запознаване с основите и инструментите на фокусирания към решения подход, представяне на случаи от практиката, изпробване на техниките от участниците в защитена среда и симулиране на реални терапевтични и консултативни ситуации.
Следва двумесечна самоподготовка с практика в обичайната за участниците работна среда, подкрепена от учебна литература и индивидуални консултации с водещия.
Втори модул: Участниците ще представят как прилагат наученото в ежедневието си. Под формата на взаимна супервизия всеки получава обратна връзка за работата си и ориентири за развитие на своята фокусирана към решения практика в бъдеще.

Такса участие: 300 лв.

Обучението ще се проведе в
Русенски Университет „Ангел Кънчев”, ул. „Студентска” № 8.
Първият модул е от 09.30 ч. на 27 – 28 юни 2015 г.; вторият на 19 – 20 септември 2015 г.


За информация и записване:
Соня Каменовска, тел. 0889703089, mail: ;
д-р Пламен Панайотов, тел. 0878 435014, mail:

За да участвате в този курс е необходимо да представите копие от документ за завършено висше образование по медицина, психология, здравни грижи, социални дейности, педагогика, право или друга хуманитарна специалност.


Център „Решения” – Русе организира обучение на тема
ОСНОВИ НА ФОКУСИРАНАТА КЪМ РЕШЕНИЯ КРАТКА ТЕРАПИЯ
с водещ: д-р Пламен Панайотов


Съдържание на обучението: Въведение в подхода. Развитие и насоки в прилагането му в различни социални сфери. Основни инструменти. Варианти и импровизации при използването им. Специфични инструменти за работа с конкретни целеви групи и видове проблеми. Използването им според индивидуалното време на клиента. Проследяване и оценка на случая.

Технология на обучението: Първи модул: Запознаване с основите и инструментите на фокусирания към решения подход, представяне на случаи от практиката, изпробване на техниките от участниците в защитена среда и симулиране на реални терапевтични и консултативни ситуации. Следва едномесечна самоподготовка с практика в обичайната за участниците работна среда, подкрепена от учебна литература и индивидуални консултации с водещия. Втори модул: Участниците ще представят как прилагат наученото в ежедневието си. Под формата на взаимна супервизия всеки получава обратна връзка за работата си и ориентири за развитие на своята фокусирана към решения практика в бъдеще.

Такса участие: 300 лв. (с банков превод или в брой преди началото на обучението)
Банкова сметка в Общинска банка АД - клон Русе:
IBAN (лв.) BG 08 SOMB 9130 10 22 982 001
BIC - SOMBBGSF
Сдружение Център за ККТ "Решения" – Русе
Русе, бул. „Тутракан” 20, тел./факс: 082 845 898
БУЛСТАТ: 117043765
М.О.Л. д-р Пламен Панайотов – Председател на УС

Обучението ще се проведе в залата на Дневен стационар – Психиатрична клиника на МБАЛ „Св. Марина”, бул. „Христо Смирненски” № 1, Варна

Първи модул: от 09.00 ч. на 13 – 14 декември 2014г. Втори: 17 – 18 януари 2015г.

За записване: д-р Райна Мандова, e-mail: моб. 0888263488 и д-р Пламен Панайотов, e-mail: моб. 0878435014

Обучението е отворено за всички желаещи.


Център за продължаващо обучение
към Русенски Университет „Ангел Кънчев“


провежда курс за следдипломна квалификация на тема:

ОСНОВИ НА ФОКУСИРАНАТА КЪМ РЕШЕНИЯ КРАТКА ТЕРАПИЯ

с водещ: д-р Пламен Панайотов


Фокусираният към решения подход се прилага като вид терапевтична и консултативна дейност в разнообразни социални сфери. Използването на езика като инструмент за постигане на желаните от клиентите промени е в неговата основа.

Участниците в курса ще усвоят и ще могат: да прилагат в ежедневната си практика ефективни езикови инструменти за откриване и използване на уникалните умения и ресурси на клиентите си; да им помагат при формулирането на реалистични цели и начините за тяхното постигане; да инициират, поддържат и проследяват стъпките на клиента за осъществяване на избраната цел. Обучението е с подчертана практическа насоченост и с възможност за прилагане на наученото в различни социални области като индивидуална, семейна и групова психотерапия, работа с деца и възрастни с увреждания, работа със соматично болни, при предоставяне на социални услуги, бизнес-консултиране и други.

Съдържание на обучението:
Въведение в подхода. Развитие и насоки в прилагането му в различни социални сфери. Основни инструменти. Варианти и импровизации при използването им. Специфични инструменти за работа с конкретни целеви групи и видове проблеми. Използването им според индивидуалното време на клиента. Проследяване и оценка на случая.

Технология на обучението:
Първи модул: Запознаване с основите и инструментите на фокусирания към решения подход, представяне на случаи от практиката, изпробване на техниките от участниците в защитена среда и симулиране на реални терапевтични и консултативни ситуации.
Следва двумесечна самоподготовка с практика в обичайната за участниците работна среда, подкрепена от учебна литература и индивидуални консултации с водещия.
Втори модул: Участниците ще представят как прилагат наученото в ежедневието си. Под формата на взаимна супервизия всеки получава обратна връзка за работата си и ориентири за развитие на своята фокусирана към решения практика в бъдеще.

Такса участие: 240 лв.

Обучението ще се проведе в зала 2.204 - Втори корпус на
Русенски Университет „Ангел Кънчев”, ул. „Студентска” № 8,
Първият модул е от 09.30 ч. на 5 – 6 април 2014 г.; вторият – на 7 – 8 юни 2014 г.

За информация и записване: Лилия Иванова, тел. 0878 435014,


За да участвате в този курс е необходимо да представите копие от документ за завършено висше образование по медицина, психология, здравни грижи, социални дейности, педагогика, или друга хуманитарна специалност.


01.02.2010 година
На основание чл. 1, ал. 1, чл. 6, ал. 1, чл. 7, т. 1 и чл. 14 от Постановление № 55 на МС от 12 март 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на Европейския съюз и от Програма ФАР на Европейския съюз, Сдружение „ЦЕНТЪР ЗА КОНСУЛТИРАНЕ И КРАТКА ТЕРАПИЯ “РЕШЕНИЯ” със седалище в гр.Русе и адрес на управление: ул.”Плиска” № 124, ет.14, ап.53, Интернет адрес: www.solutions-centre-rousse-bulgaria.org, лице за контакт: д-р Пламен Асенов Панайотов, на длъжност Председател на Управителния съвет, тел.: 082/845 898, в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG 051РО001-5.1.01-0071-C0001 обявява процедура за определяне на изпълнител - открит избор с обект: „Доставка на платове и материали”. Документация за участие в конкурса може да изтеглите от ТУК


22.01.2010 година
Заповед за удължаване срока за събиране на оферти по процедура за избор на доставчик по договор с предмет: „Доставка на Шевни машини - Прав бод – 10 броя; Оверлог машини – Петконечни – 2 броя; Електрическа ножица - Професионален тип, за право и криво кроене – 2 броя за дейността на Център „Решения” по Проект BG051PO001-5.1.01 - „Социално предприемачество – Популяризиране и подкрепа на социални предприятия Пилотна фаза” - Създаване на Модел за Активиране на Работния потенциал чрез Трудови умения на лица с хронични психични заболявания в гр. Русе – Проект „СМАРТ”


19.12.2009 година
На основание чл. 12, ал. 1, т. 2 от Постановление № 55 на МС от 12.03.2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на Европейския съюз, Програма ФАР на Европейския съюз и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Сдружение „ЦЕНТЪР ЗА КОНСУЛТИРАНЕ И КРАТКА ТЕРАПИЯ “РЕШЕНИЯ” със седалище в гр.Русе и адрес на управление: ул.”Плиска” № 124, ет.14, ап.53, Интернет адрес: www.solutions-centre-rousse-bulgaria.org, лице за контакт: д-р Пламен Асенов Панайотов, на длъжност Председател на Управителния съвет, тел.: 082/845 898, в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG 051РО001-5.1.01-0071-C0001 обявява процедура за определяне на изпълнител - събиране на три оферти с обект: „Доставка оборудване”. Документация за участие в конкурса може да изтеглите от ТУК
Last Updated ( Jun 27, 2019 at 09:52 AM )

Designed by:
SiteGround web hosting Mambo templates